هندوستان

هندوستان
هندوستان ملقب به "ببر آسیایی " دومین کشور پر جمعیت جهان است . تنوع بسیار زیادی که در آیین ها ، فرهنگ و اقلیت های قومی این سرزمین وجود دارد آن را به یکی از جذابترین مقاصد گردشگری جهان و آسیا بدل نموده است .