مالزی

مالزی
مالزی
کشور مالزی در جنوب شرقی آسیا بین دریای چین جنوبی و دو اقیانوس آرام و هند واقع شده است .