ترکیه

ترکیه
ترکیه
کشور ترکیه که بخشی از آن در قاره اروپا و بخش دیگر در قاره آسیا واقع شده است به سبب موقعیت جغرافیایی خاص خود همواره نقش مرز و در عین حال پل میان دو قاره را داشته است .