ونیز

ونیز
ونیز با تلفظ ونیزیا ، بندری در ناحیه ونتو ، مرکز ایالت و نیز در شمال شرق ایتالیا قرار دارد