میلان

میلان شهری در شمال ایتالیا و مرکز ناحیه لمباردی است.