پاریس

پاریس
پاریس بزرگترین شهر و پایتخت فرانسه در ناحیه "ایل - دو فرانسه" در شمال کشور واقع شده است و رودخانه "سن" از میان آن عبور می کند .

پکیجهای این شهر


پاریس، لوکزامبورگ، زوریخ، اینسبورگ، ونیز، رم، 1 شب کشتی، آتن