پاریس

پاریس
پاریس بزرگترین شهر و پایتخت فرانسه در ناحیه "ایل - دو فرانسه" در شمال کشور واقع شده است و رودخانه "سن" از میان آن عبور می کند .