پکن

پکن پایتخت چین و یکی از چهار منطقه خودگردان در جمهوری خلق چین است.