استانبول

استانبول
شهر شگفت انگیز و تاریخی استانبول در حاشیه دریای مرمره واقع شده است .

هتلهای این شهر


هتل 4 ستاره خیلی خوبهتل 3 ستاره تاپ مناسب در منطقه اکسارای که قبلا 4 ستاره بود.هتل 3 ستاره مناسب در بی اوغللوهتل 4 ستاره خوبهتل 5 ستاره تازه تاسیس و لوکس در منطقه قایرت تپههتل 3 ستاره معمولیهتل 4 ستاره خوبهتل 4 ستاره خوب در منطقه تکسیمهتل 5 ستاره عالیهتل 5 ستاره خیلی خوبهتل 4 ستاره خوبهتل 5 ستاره عالیهتل 5 ستاره عالیهتل 4 ستاره در منطقه تعلیم حانه تکسیم.تازه بازسازی شدههتل 5 ستاره عالیهتل 5 ستاره عالیهتل 5 ستاره خوبهتل 3 ستاره خوبهتل 3 ستاره متوسطهتل 4 ستاره خیلی خوبهتل 4 ستاره خوبهتل 5 ستاره خیلی خوبهتل 5 ستاره خیلی خوبهتل 4 ستاره معمولیهتل 4 ستاره معمولیهتل 5 ستاره خوب در منطقه مرترهتل 4 ستاره خوباز هتلهای معروف تکسیم میباشد که چندان تعریفی ندارد.هتل 5 ستاره خیلی خوبهتل 5 ستاره خوبهتل 5 ستاره خیلی خوباز هتل های 5 ستاره خوب تازه تاسیس در منطقه شیشلیاز هتلهای 5 ستاره منطقه شیشلی،قدیمی ولی تازه باز سازی شدههتل 5 ستاره عالیهتل 4 ستاره خوبهتل 5 ستاره قدیمی که باز سازی شده است.هتل 5 ستاره عالیهتل 4 ستاره خو با موقعیت خوب و نرخ مناسباز هتل های 5 ستاره مدرن منطقه قایرت تپههتل 4 ستاره خوب در تعلیم حانه منطقه تکسیمهتل 4 ستاره بوتیک در عثمان بی